การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ในการทำกิน

การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ในการทำกิน

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9

เป็นวิธีการจัดการที่ค่อนข้างจะโอเคและตอบโจทย์กับความต้องการต่อความเป็นอยู่อย่างมากด้วย ทำให้สามารถที่จะจัดการกับทรัพยากร ตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญมันทำให้สามารถที่จะจัดการระบบแบบแผน ซึ่งก็ได้มีคนออกมาการันตีแล้วว่า การทำตามคำสั่งสอนของพ่อหลวงในรัชกาลที่ 9 มันก็ผลประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

พื้นที่ส่วนแรก 30 เปอร์เซ็นต์

ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนและใช้ในยามจำเป็น เสริมการปลูกพืชผักในช่วงหน้าแล้งและตลอดการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงกบ เป็นต้น ในทางที่ดีควรจะต้องขุดบ่อน้ำให้มีความลึกประมาณ 3-5 เมตร และควรที่จะต้องมีต้นไม้ปลูกไว้ให้ร่มเงา เพื่อที่พื้นที่จะได้ดูดีมีความอุดมสมบูรณ์

การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ในการทำกิน 02

พื้นที่ส่วนที่สอง  30 เปอร์เซ็นต์

ปลูกข้าว ควรที่จะต้องเลือกปลูกตามวิธีธรรมชาติ เพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่ให้ผลผลิตที่ดีที่สุด เพื่อที่จะได้ใช้เป็นอาหารในชีวิตประจำวันของเราสำหรับครอบครัวให้มีความพอเพียงตลอดปี และเมื่อเราเกี่ยวข้าวไปแล้วก็ไม่ควรที่จะเผาตอข้าวนะครับควรที่จะเลือกใช้วิธีการกลบไถ่ทับแล้วปล่อยให้เน่าตามธรรมชาติวิธีนี้จะช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ในการทำกิน 01

พื้นที่ส่วนที่สาม 30 เปอร์เซ็นต์

ปลูกพืชผักและผลไม้ เช่น ผักสวนครัว ควรที่จะเลือกปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อที่จะได้ใช้เป็นอาหารในชีวิตประจำวันรับประทานได้ตลอดทั้งปี ถ้าเราเหลือเยอะเราก็สามารถที่จะนำออกไปจำหน่ายสู่ตลาดข้างนอกก็ได้เช่นกัน

พื้นที่ส่วนทีสี่ 10 เปอร์เซ็นต์

เป็นที่อยู่อาศัย เป็นโรงเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน เป็นต้น

สามารถที่จะสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัยได้ตามใจ ควรที่จะปลูกบ้านให้สามารถมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและบริเวณบ้านของเราก็จะต้องมั่นใจด้วยว่าจะไม่มีน้ำท่วม การปลูกที่อยู่อาศัยหรือบ้านก็จะต้องอาศัยความรู้และความชำนาญในการใช้ชีวิตตามหลักแนวคิด เพราะแต่ละคนก็จะใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นเราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและงบประมาณในการปลูกบ้านได้

โดยถ้าหากเรามีพื้นที่ว่างๆ เราสามารถที่จะจัดสรรตามรูปแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน และรับรองเลยว่ามันจะทำให้พื้นที่ของเรามีความอุดมสมบูรณ์กันอย่างแน่นอน

การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ในการทำกิน 03

การจัดสรรพื้นที่ถือเป็นระบบการผลิตแบบพอเพียง

ที่ทำให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองในระดับที่ประหยัด สามารถที่จะก่อตั้งเป็นชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนอาหารกันได้อย่างอิสระ แต่วิธีนี้จะต้องให้ผู้คน ในชุมชนของเราร่วมมือร่วมใจกันด้วย สำหรับการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวสิ่งที่สำคัญเราจะต้องมีน้ำไว้ใช้ให้อยู่รอดตลอดทั้งปี ควรที่จะมีน้ำอย่างเพียงพอ และจะต้องรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดฝนได้ว่าจะให้ตกน้อยหรือตกเยอะได้มากขนาดไหน

สำหรับการจัดทำพื้นที่ว่างเปล่าตามคำแนะนำ

สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอัตราส่วนได้ตามความเหมาะสมเลย สามารถที่จะขุดบ่อน้ำให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละที่ สำหรับตัวอย่างในการทำเกษตรยุคใหม่ ถ้าหากเรามีพื้นที่ 4 ไร่ ต้องแบ่งพื้นที่ให้ได้เป็น 4 ส่วนด้วยกัน จะให้คิดง่ายๆ ก็แบ่งออกเป็นส่วนละ 1 ไร่ก็ได้

อย่าลืม ต้องพิจารณาถึงความจำเป็น และสภาพแวดล้อมด้วย ควรที่จะฟื้นฟูดินและน้ำของพื้นที่เราให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพียงพอต่อความต้องการด้วย เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความจำเป็นอย่างมากเลยที่จะทำให้การทำการเกษตรของเราเป็นไปในทิศทางที่ดีและมั่นคง