การสร้างรายได้ด้วยการทำการเกษตร การเกษตรยุคใหม่ การเกษตรยั่งยืน

เกร็ดความรู้การเกษตร เกษตรยุคใหม่ สาระน่ารู้เรื่องเกษตรในยุค 4.0
ด้วยการยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการทำการเกษตรแบบยั่งยืน
โครงการด้านการเกษตร ศึกษาข้อมูลด้านการเกษตร

farming01

เพิ่มรายได้จากการเกษตร

การเกษตรในยุคปัจจุบันนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญยังสามารถเรียนรู้การเกษตรเองได้ง่ายๆอีกด้วย

farming02

เกษตรพืชผักสวนครัว

เกษตรพืชผักสวนครัว มีความสำคัญกับชีวิตประจำวัน เพราะใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้ดี ปราศจากสารพิษ และยังสามารถยึดเป็นอาชีพได้

บทความด้านการเกษตร