ข้อดีของเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน

     การทำเกษตรแบบธรรมชาตินั้นก็หมายถึงการทำการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีอะไรเลยในการทำการเกษตรทุกชนิด แต่การทำการเกษตรในลักษณะแบบนี้นั้นก็จะเน้นการบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้การเพาะปลูกพื้นชนิดต่างๆ นั้นก็มักจะมีความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่เหมือนกับการใช้สารเคมีเลยนั่นเอง

      ฉะนั้นแล้วการทำการเกษตรแบบอินทรีย์นั้นก็ถือเป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชิตเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด และจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย เรียกได้ว่าการทำการเกษตรในลักษณะแบบนี้นั้นก็จะทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค สามารถที่จะทำให้ผลผลิตดังกล่าวนั้นเป็นระบบการเกษตรที่มีความยั่งยืนอีกด้วยนั่นเอง และที่สำคัญ มันก็จะทำให้ไม่เกิดผลเสียต่อระบบเกษตรของเราอีกด้วยนั่นเอง

     ดังนั้นข้อดีของเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีและตอบโจทย์กับความต้องการได้เป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะการที่เราเลือกใช้ระบบเกษตรในลักษณะแบบนี้นั้นก็จะทำให้พืชผลทางการเกษตรของเรานั้นก็จะมีแต่สิ่งที่ดี ไร้สารเคมีต่างๆ ทำให้เราบริโภคไปนั้นก็รู้สึกสบายใจได้อีกด้วย เรียกได้ว่าการบริโภคพืชผักที่มาจากระบบเกษตรชนิดนี้นั้นก็ย่อมจะทำให้เราได้รับแต่สิ่งที่ดีเข้าสู่ร่างกายนั่นเอง การทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้น ก็ถือเป็นการจัดการระบบของกิจกรรมการผลิตในไร่น่า ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ ประมงต่างๆ ให้มีการผสมผสานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกื้อกูลกันในการผลิตซึ่งกันและกัน โดยเราก็จะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง โดยไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ แสงแดด เราก็จะต้องทำให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกด้วย เรียกได้ว่าถ้าหากเราทำให้มันเกิดความสมดุลกันทุกๆ ส่วนนั้นก็ย่อมจะทำให้ระบบเกษตรของเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์และทำให้เราสามารถเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยนั่นเอง แน่นอนนะครับ โดยประเภทของระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้น เราก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นดังต่อไปนี้

  1. แบบดั้งเดิมโดยในลักษณะแบบนี้นั้นก็จะเป็นการผลิตเพื่อที่ใช้เป็นหลักในครอบครัวหรือชุมชนต่างๆ เช่น การปลูกผัก เลี้ยงปลาที่เอาไว้สำหรับการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น จะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แถมยังทำให้เราได้บริโภคสิ่งต่างๆ ที่ปลอดสารพิษอีกด้วยนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้น การที่เราปลูกผักไว้บริโภคเองก็ย่อมจะทำให้เราได้รู้จักวิธีการปลูกแบบผสมผสานและทำให้เราได้มีพืชผลทางการเกษตไว้บริโภคตลอดทั้งปีอีกด้วยเช่นกัน
  2. การทำเกษตรแบบผสมผสาน แน่นอนนะครับการทำเกษตรแบบนี้นั้นก็จะเป็นการเกื้อกูลกันเป็นวงจร ทำให้เกิดการหมุนเวียน โดยจะทำให้พืชชนิดต่างๆ ที่อยู่ในฟาร์มของเรานั้นเกิดอาศัยเพิ่งพากันและกันนั่นเอง และแน่นอนมันก็ย่อมจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเช่นกัน
  3. การปลูกพืชแบบเกษตรแบบผสมผสาน นั้นก็ถือเป็นกิจกรรมที่จะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องกันเลยด้วยนะครับ เพราะมันจะมีผลผลิตต่างๆ ให้เราได้เลือกทำกันตลอดทั้งปี และที่สำคัญนั้น การทำเกษตรในลักษณะแบบนี้นั้น มันก็จะทำให้เรามีความสุข ที่เราได้เลือกทำการเกษตรที่ดีและต่อเนื่องนั่นเอง

     อย่างไรก็ตามนั้นการเลือกทำการเกษตรแบบอินทรีย์แบบผสมผสานนั้น ก็จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเกษตรกรทุกคนนั้นมีอาการเพียงพอต่อการบริโภคหรือเปล่า มีงานทำที่ดีหรือเปล่า และที่สำคัญ มีรายได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ และที่สำคัญมากกไปกว่านั้นอีก มันก็ย่อมจะลดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานต่างๆ ในสังคมได้เป็นอย่างดีนั่นเอง อีกทั้งยังสามารถที่จะปรับสภาพการเป็นอยู่ให้เกษตรกรนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

     นอกจากนี้ การทำเกษตรแบบผสมผสานนั้น ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตนั้นสามารถที่จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เพราะเกษตรแบบอินทรีย์นั้นก็ย่อมจะทำให้ผู้ที่ทำการเกษตรมีชีวิตที่ดี ไม่ได้รับสารพิษตกค้างในร่างกายอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการเกษตรที่ดีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนั่นเอง แต่การทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้นสิ่งที่จะต้องมีและพร้อมมากที่สุดนั้นก็คือที่ดิน ทุน แรงงาน ที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร จะต้องมีความอดทนที่สูง มีความขยันเข้ามาร่วมด้วย จึงจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการวางแผนและการจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้ดีและมีประสิทธิภาพนั่นเอง

     อย่างไรก็ตามนั้น การทำระบบเกษตรในลักษณะแบบนี้นั้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะช่วยทำให้ครอบครัวนั้นมีรายได้ที่ดีตลอดทั้งปีอีกด้วย เรียกได้ว่ามันจะทำให้ลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างมากอีกด้วย ทำให้เกษตรกรนั้นมีอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภค เมื่อมีเยอะเราก็สามารถที่จะนำไปจำหน่ายได้มากยิ่งขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สำคัญก็ย่อมจะทำให้เกิดทุนหมุนเวียนภายในไร่ได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน เอาเป็นว่าการเลือกทำเกษตรในลักษณะดังกล่าวก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลย ทำให้การเป็นอยู่ต่างๆ รวมถึงการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรนั้นก็จะดีเป็นอย่างมากอีกด้วยเช่นกัน