แนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

 แนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

การจัดทำการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรชาวไทยนั้นก็มักจะประสบกับปัญหาที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือ การขาดแคลนน้ำเพื่อการทำเกษตรกรรมต่างๆ

การแก้ปัญหาเกษตรที่พบเจอตลอด

     การขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝนโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่นอกเขตนั้นก็มักจะมีปริมาณน้ำฝนที่น้อยเป็นอย่างมาก และส่วนมากนั้นก็จะพบกับภัยแล้ง ที่มีการขาดแคลนน้ำกันอย่างนำเพราะการทำการเกษตรต่างๆนั้นก็มีความจำเป็นอย่างมากที่สุดที่จะต้องนำน้ำไปเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

     ด้วยสภาพฟ้าดินที่ในทุกวันนี้แปรปรวนเป็นอย่างมากทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นก็พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้เกษตรกรนั้นไม่ต้องเดือนร้อนอะไรมาโดยแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มอบให้นั้นก็จะช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่ต้องเดือนร้อนในการทำการเกษตรต่อไป ซึ่งทฤษฎีใหม่นี้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนต่างๆ รู้จักคำว่าพอเพียงเพิ่มมากยิ่งขึ้น

4 ส่วนการจัดสรรที่ดินมาใช้

     หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ นั้นเป็นแนวทางในการพัฒนาที่จะนำไปสู่ความสามารถการที่เราสามารถพึ่งตัวเองได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะลดความเสียงจากความแปรปรวนของภัยธรรมชาติต่างๆได้เป็นอย่าดีหรือบางทีนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆที่เราไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ทันเวลา ซึ่งในการจัดการปัญหาดินและน้ำเพื่อการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

    สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันจะช่วยทำให้พื้นที่ดินที่เราทำการเกษตรนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นในการจัดการที่ถูกต้องและได้ผลมากที่สุดนั้นเราก็จะต้องจัดสรรที่ดินให้เป็นส่วนๆก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้าง เช่นเรามีที่ดินอยู่ 1 ไร่ เราก็อาจจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ

1.การแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกผัก
2.การแบ่งพื้นที่ไว้ทำการเลี้ยงสัตว์
3.การแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกบ้าน
4.การแบ่งพื้นที่ไว้ทำการปลูกข้าว

    ซึ่งทั้งสี่อย่างที่เราบอกมานี้นั้นก็ล้วนจะเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการจัดสรรกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้ระบบต่างๆที่เราได้จัดทำมานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ เราก็จะต้องจัดสรรพื้นที่ของเราให้มีบ่อน้ำเอาไว้ด้วย

เพื่อที่จะได้ มีน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็น ในการแบ่งสัดส่วนตามลักษณะดังกล่าวนั้น มันก็จะช่วยทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ไปเต็มๆ ก็คือประชาชนนั้นก็จะพออยู่พอดินในระดับประหยัด สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ ไม่อดอยากปากแห้ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    โดยพืชผักที่ปลูกนั้นเราก็สามารถที่จะกัดตุ่นเก็บไว้ได้ ยิ่งในช่วงหน้าแล้งนั้นเราก็สามารถที่จะมีน้ำเอาไว้ปลูกผักต่างๆ เช่น ถั่ว ถือเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้น้ำอะไรอย่างมากมาย ถ้าหากปีไหนมีฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลนั้นก็จะทำให้เราสามารถสร้างรายได้ให้มีความร่ำรวยได้อย่างดีมากอีกด้วย

ฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่นั้นก็จะเน้นการจัดสรรที่ดินในการทำกินให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ในการทำการเกษตรของเรานั้นมีความยั่งยืนได้เป็นอย่างดีถ้าหากปีไหนที่เกิดอุทกภัยเราก็จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างเร็วมากและสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องอาศัยหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแล

    การบริหารและจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนนั้นเราก็ควรที่จะต้องจัดการเกษตรแนว ทฤษฎีใหม่ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเราก็จะต้องรู้จักที่จะพึ่งตนองประหยัดและมัธยัสถ์ก่อนให้เกิดเศรษฐกิจพอเดยงต่างๆ โดยจะต้องแบ่งพื้นที่ให้มีความเหมาะสมได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดิน และ น้ำ เป็นองค์ประกอบหลักที่ดีอย่างมาก ที่จะทำให้ระบบการจัดทำเกษตรแบบยั่งยืนประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

การรู้จักพัฒนาปรับเปลี่ยนเพื่อจัดสรรให้เหมาะสม

    การปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดินใหม่ก็ได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามรูปแบบของเรา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ว่าจะเป็นอย่างไรและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะต้องจัดสรรแบ่งพื้นที่ในการทำสิ่งต่างๆให้ได้ตามสูตรที่เราต้องการด้วยเพื่อที่จะได้นำไปสู่การผลิตที่เกิดรายได้และสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

    โดยสิ่งที่ได้นำเสนอมานั้นก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรต่างๆ ที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามใจเราเลย ซึ่งมันก็จะเป็นตัวอย่างทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีและมีประสิทธิภาพทำให้การจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆนั้นก็จะอยู่ในระดับคุณภาพที่ดีเป็นอย่างมาก

    ทำให้สินค้าของเราเป็นสินค้าที่ออกมาดีและมีมาตรฐานการผลิตที่ผ่านการรับรองต่างๆสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของประเทศให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ดังนั้นในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำนั้นเราก็จะต้องมีการศึกษารายละเอียดต่างๆให้ได้มากกว่านี้

เพื่อที่เราจะได้จัดสรรออกมาเป็นอย่างดีและเป็นระบบทำให้ผู้คนต่างๆนั้นสนใจเป็นอย่างมากเมื่อเราทำสิ่งต่างๆ หล่านี้ออกมาดีและมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั้นในการก้าวขั้นต่อไปของแนวทางเศรษฐกิจพอเดียงนั้นก็คือการหาแหล่งเงินทุนซึ่งการที่จะทำให้เกษตรกรมีความก้าวหน้านั้นจะต้องหาเงินทุนเพื่อที่จะได้พัฒนาให้ดีกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น